Kvalificerad revisor : En ohygienisk historia

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Den kvalificerade revisorns huvudsakliga uppgift är att i sin profession gentemot sina kunders intressenter intyga riktigheten eller meddela eventuella oriktigheter eller oegentligheter i sina kunders finansiella rapporter respektive deras förvaltning. Den kvalificerade revisorn är en viktig spelbricka i ett fungerande näringsliv. Revisorsinspektionens roll är att tillse att näringslivet i Sverige har tillgång till de kvalificerade revisorer som behövs och att dessa kvalificerade revisorer har den kompetens de behöver för att klara av sitt uppdrag. Revisorsyrket är en profession med hög status men antalet revisorer som avgår i förtid från sitt yrke har ökat och är per 2018 års ingång nästan lika många som pensionsavgångarna. Syfte:  Syftet med studien är att bidra med att hitta några av de anledningar som gör att kvalificerade revisorer avgår i förtid samt att undersöka och försöka förstå dessa anledningar. Metod: Studien har gjort avstamp i en abduktiv ansats där jag utgått från redan befintlig teori inom närliggande områden. Denna befintliga teori har sedan legat till grund för en teoretisk referensram med begrepp som strukturerats i Herzbergs tvåfaktorsmodell och sedan testats i empiriska studier. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med före detta kvalificerade revisorer. Det material som erhölls i dessa intervjuer har transkriberats och sedan strukturerats och analyserat med hjälp av innehållsanalys i förhållande till den teoretiska referensramen. Resultat: Kvalificerade revisorer avslutar sin anställning för att de anser att det inte finns någon balans i arbetsbelastningen, det finns inga marginaler om något oförutsett skulle hända. Detta skapar en känsla av otillräcklighet som sedermera påverkar önskan att lämna professionen. Utöver detta kan även svårigheter för enskilda kvalificerade revisorer att välja att göra karriär enligt up or out-systemet på byråer inom revisionsbranschen samt svårigheten att samarbeta med mindre kunder där det finns ett större förväntningsgap påverka beslutet att avsluta sin profession i förtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)