Patienters upplevelse av smärta i palliativ vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är vanligt hos patienter som vårdas palliativt. Palliativ vård syftar till att lindra lidande och främja livskvalitén för patienter med progressiv obotlig sjukdom eller skada. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av sin smärta i palliativ vård, med speciellt fokus på patienter med cancer. Metod: En litteraturstudie gjordes med analys av de tio vetenskapliga artiklar som användes till resultatet. Resultat: Patienterna ville ha kontroll över sin smärta, det dagliga livet blev begränsat eftersom de inte kunde utföra vardagliga sysslor samt smärtan påminde dem om cancersjukdomen och döden. Patienterna hanterade situationen genom att uthärda smärtan, de ville oftast inte erkänna den varken för sig själv eller för andra. Vissa patienter valde att ha ont istället för att få smärtlindring eftersom de var rädda för att medicinerna inte skulle hjälpa i ett senare skede samt att biverkningarna skulle vara för påfrestande. Slutsats: Studien påvisar att sjuksköterskan har en stor roll för patienter med cancer som vårdas palliativt, hen ska vara uppmärksam och lyhörd för att kunna tillfredsställa patientens behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)