Revisionens vara eller icke vara Det är frågan?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

Sammanfattning:

Sammanfattning

Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan i Jönköping, VT 2012

Författare: Sigge Kleen

Titel: Revisionens vara eller icke vara, Det är frågan?

Bakgrund och Problem: 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i Sverige, syftet var att hjälpa mindre företag med kostnadsbesparingar då revisionen ansågs som betungande. För att inte förändringen skulle bli för stor för samhället valde regeringen att sätta gränsvärdena för vilka företag som fick omfattas av frivillig revision relativt lågt. Genom SoU 2008:32 kan utläsas att en trolig utveckling i EU är att gränsvärdena för vilka företag som får undantas av revisionsplikten kommer att höjas i framtiden varav frågan är hur de svenska företagen ser på denna utveckling.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få ett klarare perspektiv på hur företagsgruppen som idag omfattas av revisionsplikt men som vid en eventuell lagändring till EUs maximala gränsvärden inte kommer att omfattas ser på revisionsplikten och revisionens roll i sin helhet. För att få en helhet i huruvida företagen kan påverkas av att bortse från revision är syftet också att undersöka hur företagets intressenter skulle ställa sig till att företaget inte längre påvisade en revision.

Avgränsningar: Uppsatsen berör företag mellan dagens satta gränsvärden och EU direktivets maximala undantag. Företagen som har valts ut är belägna i en mindre stad på västkusten i Sverige. Rapporten har valt att avgränsa företagets intressenter till banker. Bankkontoren har valts ut efter samma utgångspunkt som företagen.

Metod: Uppsatsens problematik har behandlats utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, där datainsamlingen har gjorts via tio personliga intervjuer. Resultatet har sedan ställts mot referensramen med syftet att kunna besvara uppsatsens uppsatta frågeställningar.

Resultat och slutsatser: Företagen var väldigt positiva till revisionsplikten och ansåg att den fyllde en viktig funktion i samhället. Företagen hyste en oro att den höga rättssäkerheten som vi idag har i Sverige skulle försämras vid ett avskaffande av revisionsplikten. Till skillnad mot den svenska utredningen SoU 2008:32 var företagen av uppfattningen att ett borttagande av revisionen skulle innebära ökade kostnader. Bland annat trodde företagen med långfristiga lån att deras upplåningskostnad skulle bli dyrare samt att deras möjligheter till utökade krediter troligen skulle försämras. Resonemanget kunde till viss del styrkas utav bankerna, men bankerna kommenterade dock att andra faktorer även hade betydelse kring fastställandet av företagens räntor.

Förslag till vidare forskning: Då företagen i denna studie var betydligt positivare till revisionsplikten jämfört med studier av företag i andra EU- länder är förslag till vidare forskning att utforska varför de svenska företagen skiljer sig i sin syn på revisionspliktens betydelse. Då företagen inte är av åsikten att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att uppfylla sitt syfte, anses det även intressant att forska kring hur man utefter svenska företag kan minska den administrativa kostnaden utan att påverka rättssäkerheten.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)