AKTIVITETSBASERADE KONTORSMILJÖERS INVERKAN PÅ KOMMUNIKATIVA ASPEKTER - En litteraturstudie med ett systematiskt förhållningssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att identifiera betydelsen av enhetschefers tidsanvändning ochupplevda tidskonflikter inom äldreomsorgen och dess påverkan på möjlighetertill att bedriva ett säkert och tillfredsställande arbetsmiljöarbete.Teori: Jobb-Krav- resursmodellen har tillämpats för att analysera balansen mellankrav och resurser i enhetschefers arbete. Tidigare forskning om chefers arbete,tids- och logikkonflikter, chefers förutsättningar och arbetsmiljö har ocksåanvänts.Metod: Studien utgår från en enkätundersökning med 143 enhetschefer somgenomfördes i Göteborgs stad under våren 2020. Data har undersökts medhjälp av deskriptiv statistik och sambandsanalys. Öppna svar i enkätenpresenteras kvalitativt under resultat.Resultat: Resultatet visade relativt små skillnader mellan de olika verksamheterna.Majoriteten av respondenterna svarade delvis på frågan om de är nöjda överarbetsmiljöarbete. Likaså har flertalet svarat att ingen förbättring medarbetsmiljöarbetet har skett och att uppföljning och utvärdering sker mer sällanän årligen. Enhetschefer inom hembaserad äldreomsorg är jämförelsevis merpositiva till arbetsmiljöarbetet samtidigt som enhetschefer inom boendebaseradäldreomsorg i högre grad upplever administrativt stöd. Tids- ochlogikkonflikter har visat sig ha betydelse och svar från den öppna fråganstyrker de övriga enkätsvaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)