Skrämmande föräldrar och skärrade barn - En scopingstudie om barns våldsutsatthet och socialt arbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker den senaste forskningen kring barn som lever i våldsutsatt i hemmet och hur våldet påverkar deras hälsa och utveckling, samt forskning kring de insatser som utförs i det sociala arbetet med våldsutsatta barn och deras familjer. Examensarbetet har utgångspunkt i anknytningsteori. Litteraturen som behandlas är kamratgranskad och publicerad från 2015-2020 och metoden för beskrivning och kartläggning av litteraturen är scoping.Att vara utsatt för våld i hemmet kan ha mycket svåra konsekvenser för barns psykiska hälsa och kan även påverka barnets känslomässiga, sociala och kognitiva utveckling. Påföljderna kan följa barnet in i vuxenåldern med omfattande konsekvenser för individens relationer och föräldraskap. Stor del av forskningen lägger vikt vid tidiga insatser för våldsutsatta barn. Dock kan interventioner eller behandlingar senare i livet även vara av stor hjälp för dessa barn och deras familjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)