Framgångsfaktorer för en mellanprojektsrelation och mellanmänskliga relationer mellan kundens projektgrupp och systemleverantörens projektgrupp under införande av mobila betalningslösningar : En fallstudie av ett projekt mellan Ålandsbanken och Cro

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Mobila betalningslösningar har blivit allt populärare och för att banker inte ska tappa konkurrenskraft behöver de införa olika mobila betalningslösningar som efterfrågas av bankernas kunder. En utmaning vid införande av mobila betalningslösningar är att det är många aktörer som är delaktiga i införandeprocessen. För att lyckas väl med införandet är samordning och samarbete mellan de olika aktörerna viktigt. När flera team samarbetar mot ett gemensamt mål är det vanligt att problem uppstår gällande att anpassa målen mellan teamen och det kan uppstå motstridiga mål mellan teamen vilket kan påverka kommunikationen, beslutsfattande och ömsesidigt förtroende. När flera team måste förlita sig på andras arbete för att få sitt eget arbete utfört finns också risk att mellanmänskliga konflikter uppstår, vilket kan leda till suboptimala resultat. Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara framgångsfaktorer för en mellanprojektsrelation mellan kundens projektgrupp och systemleverantörens projektgrupp, och mellanmänskliga relationer inom respektive projektgrupp, vid införande av mobila betalningslösningar. Fallstudiemetoden har tillämpats och en litteraturstudie har genomförts. Utifrån litteraturstudien har en analysmodell utformats. Primära empiriska data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer via Teams. Fem intervjuer med projektmedlemmar från Ålandsbankens och Crosskeys projektgrupper har utförts. Studiens viktigaste slutsatser är att följande framgångsfaktorer är särskilt betydelsefulla för bättre relationer: en öppen och tydlig kommunikation under hela projektet genom att projektmedlemmarna enkelt kan kontakta varandra utanför mötestider, genast tar upp oklarheter och alla projektmedlemmar tydligt informeras om vad som händer. Projektledarnas roll är också avgörande: de behöver vara engagerade och ha en högre grad av kommunikationsförmåga. Tidigare samarbete mellan projektmedlemmar medför att det redan från början av projektet finns ett ömsesidigt förtroende mellan projektgrupperna och individerna vilket också uppfattas som en viktig framgångsfaktor. Projektgruppernas storlek påverkar relationerna genom att en mindre grupp leder till att projektmedlemmarna har tydligare ansvarsområden, kommunikationen är enklare och det är lättare att samarbeta. Kunskapsbidraget från denna genomförda studie är tre indikatorer som lagts till i min modifierade analysmodell: Grad av tydlighet, Grad av öppenhet och Grad av tidigare samarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)