Skador, skadeprevention och psykosociala faktorers betydelse för träning inom truppgymnastik : En intervjustudie med tränare för barn 8-12 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad tränare inom truppgymnastik för barn mellan 8-12 år har för erfarenheter av skador och skadeförebyggande träning och hur man på bästa sätt främjar en stimulerande och motiverande träningsmiljö. Design och metod: Deskriptiv och explorativ kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer av fem tränare inom truppgymnastik för barn i åldern 8-12 år. Data bearbetades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Tränarna hade erfarenhet av fysiska skador och arbetade med skadeprevention genom preventiva övningar och att upprätthålla säkerhet i träningen. Tränarna fann utmaningar i att bedöma allvaret i en skada, hur man kan förebygga den och hur den ska rehabiliteras. De önskar ökad kunskap i form av riktlinjer, utbildning, ökat föreningsengagemang samt samarbete med fysioterapeuter. En positiv träningsmiljö ansågs bäst för trivsel och framgång i sin idrott. Tränarna ska vara förebilder, ge positiv feedback och främja träningsglädje och skapa god gruppgemenskap. Det viktigaste var slutligen att ha roligt och inte hur bra man presterar. Konklusion: Erfarenheter av skador fanns men kunskaperna var begränsade kring prevention och rehabilitering. Yytterligare utbildning önskades samt konsultation från exempelvis fysioterapeut. Tränarnas sätt att främja en god psykosocial träningsmiljö för unga gymnaster överensstämmer med riktlinjer från idrottsförbunden och har vetenskaplig evidens och bör därför bibehållas i fortsättningen.  TeamGym, coach, children, injury prevention, rehabilitation, psychosocial,  physical therapy

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)