Faktorer som påverkar idrottslärares förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Niklas Einarsson; Johanna Nilsson; [2019]

Nyckelord: Didaktik; Idrott; Likvärdig; Utbildning;

Sammanfattning: Litteraturstudien är en sammanställning av relevant information som behandlar hur idrottslärares förutsättningar att bedriva en undervisning där eleverna bedöms likvärdigt påverkas av idrottslärares egna didaktiska strategier och kommuners varierande resurser. Detta har lett till en huvudfråga som lyder vilka faktorer påverkar idrottslärares förutsättningar att skapa en likvärdig utbildning? För att underlätta för huvudfrågan har två underfrågor också formulerats, vilka är vilka didaktiska strategier kan idrottslärare ha för att påverka möjligheten till en likvärdig utbildning och hur påverkas en idrottslärares didaktik av kommunens resursmöjligheter? Resultatet i litteraturstudien utgår från idrottslärares perspektiv och kopplas till deras arbete med att bedriva en likvärdighet i den undervisning som genomförs. Skolverket (2018) skriver att beroende på var i Sverige idrottslärare arbetar kan resursfördelningen se olika ut, vilket också kan leda till att undervisning och metoder för idrottslärare skiljer sig åt i praktiken. Didaktisk reflektion är ett begrepp som idrottslärare kan ha stor användning av i sin undervisning för att utforma den på bästa sätt efter varje elevs enskilda förutsättningar. Ett exempel som tas upp i arbetet är hur undervisning i friluftsliv kan genomföras. Skolor på olika geografiska platser kan ha olika tillgång till naturliga miljöer, idrottslärare bör därför ha olika didaktiska strategier i undervisningen för att kunna bedöma eleverna på ett likvärdigt vis med koppling till friluftsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)