Kriminalvårdares tillämpade copingstrategier för att hantera sin arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Det föreligger en svårhanterlig arbetssituation med platsbrist och underbemanning inom Kriminalvården. En genomgående kris med överbeläggningar och hög personalomsättning medför en genomträngande arbetsbelastning. Tidigare forskning är begränsad i omfattning både nationellt och internationellt. Däremot har tidigare forskning observerats en koppling till gällande nivåer av utbrändhet och personalomsättning. Studiens syfte var att undersöka hur copingstrategier tillämpas av kriminalvårdare för att hantera sin arbetsmiljö. Studien genomförs med semistrukturerade intervjuer och innefattade 12 kriminalvårdare. Resultatet påvisade fem framträdande strategier som tillämpas för att hantera den obalans som råder beträffande och påfrestande arbetsbelastning. De copingstrategier som var utmärkande i ordningsföljd var att söka socialt stöd, kompensatoriska strategier, voice, kravsänkande strategier och intern exit. Studien eftersträvar att kunna frambringa en djupare förståelse rörande kriminalvårdares subjektiva upplevelser av svårigheter i arbetsåtaganden. Nyttan med studier kan därför vara en riktning för var resurser och insatser bör implementeras för att skapa bättre förutsättningar för kriminalvård i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)