Att läsa mellan raderna. Om flerspråkiga elevers avancerade läsförståelse

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Uppsatsen skrivs inom ramen för ett VR-finansierat projekt, Läsamellan raderna, som handlar om huruvida en dialogbaseradundervisning ger elever bättre förutsättningar att utveckla sin läsning, änen mer traditionell monologisk undervisning. Tio klasser (årskurs sju)från fyra olika skolor har deltagit i den så kallade experimentgruppenoch lärarna i studien har följt ett dialogiskt undervisningsupplägg.Utifrån ett antal noveller har sju lässtrategier successivt introducerats iklasserna under en termin, och eleverna har fått öva sig i metakognitivttänkande, strukturerade textsamtal samt utmanande reflexionsuppgifter.Klasserna har gjort ett läsförståelsetest i augusti (förtest) och ett i januari(eftertest).I uppsatsen undersöks sju flerspråkiga elevers avancerade läsförståelse.Eleverna har intervjuats och de har fått komplettera några frågor ieftertestet muntligen och jag utreder om resultatet blir ett annat än närläsförståelse testas skriftligen. Jag undersöker även hur eleverna självahar uppfattat den dialogiska undervisningen samt elevernas syn på ochmedvetenhet om den egna läsförståelsen. Jag utgår ifrån ett sociokulturelltförhållningssätt, där det sociala samspelet är av avgörandebetydelse när en individ tillägnar sig ett språk (Vygotskij 1978; Säljö2000).Resultatet visar att den dialogbaserade undervisningen är gynnsam förde flerspråkiga eleverna. Majoriteten av de flerspråkiga informanternaförbättrar sitt resultat poängmässigt från förtest till eftertest och glappetminskar mellan de som har högst respektive lägst poäng. Vissa aveleverna gynnas av den muntliga texttolkningen men inte alla. I de falldär eleverna gynnas framgår det att eleverna förstått texten men inte hurde förväntas svara i skrift. I intervjuerna framkommer att elevernareflekterar över den dialogbaserade undervisningen i olika utsträckning.Några upplever att de har blivit mer noggranna läsare och att de har fåttverktyg för att utveckla sin läsförståelse. Andra har inte riktigt utvecklatförmågan att sätta ord på sina reflektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)