Hur uppfattar elever utvecklingssamtalet? : Trist, tråkigt eller alldeles underbart?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Författare: Sannie Widén; [2009]

Nyckelord: utvecklingssamtal; elever; jämbördigt;

Sammanfattning:

Jag har gjort en intervjustudie med elever från nionde klass där jag har tagit del av deras syn på utvecklingssamtalet. Mitt syfte var att undersöka hur elever uppfattar utvecklingssamtalet och ta reda på vilka underlag som används under samtalet för att få ett jämbördigt möte som är framåtsträvande och utvecklande för eleven. Med hjälp av litteratur i valt ämne och skolverkets riktlinjer har jag gjort en tolkning av elevernas utsagor och dragit slutsatsen att skolan har kommit långt med sin strävan mot ett jämbördigt möte, med ett flertal underlag för att delge information för det stundande samtalet, men har inte riktigt nått målet än. Eleverna uppfattar utvecklingssamtalet som ett tillfälle att diskutera betyg, men ser inte det som en möjlighet till utveckling i sitt eget lärande. De underlag som används inför samtalet ses av de flesta elever som något positivt. Men även här tycks dokumenten uppfattas vara kopplade till betyg och inte ett verktyg för deras fortlöpande kunskapsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)