Pedagogiskt ledarskap i förskolechefers vardag

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Johan Forsstrand; [2018-03-16]

Nyckelord: Förskolechef; pedagogiskt ledarskap; förskolemarknad;

Sammanfattning: AbstractSyftet med studien har varit att undersöka vilka arbetsuppgifter förskolechefer utför, hur de ser påsitt eget arbete och på sitt eget ledarskap. Jag har också undersökt om förskolechefer i privat regihar liknande arbetsuppgifter som förskolechefer i offentlig regi har eller om dessa skiljer sig åt.Studien har utgått från förskolechefens perspektiv.Jag har utgått från tidigare gjord forskning om bland annat organisationsteori, ledarskap, marknad,chefskap och pedagogiskt ledarskap. I min studie har jag genomfört halvstrukturerade intervjuerför att få svar på mina frågeställningar. I studien ingick sju förskolechefer. Resultaten visar attförskolechefer har liknande arbetsuppgifter oavsett om verksamheten drivs i privat eller i offentligregi med den skillnad att förskolechefer i privat regi verkar mer kundorienterade.Det verkar som om det pedagogiska ledarskapet är starkare i teorin än i praktiken. Förskolecheferanser att de har ett viktigt men psykiskt tungt arbete och synen på det egna ledarskapet går attkoppla till processer, kultur och relationer. Förskolechefer verkar vara duktiga på att kunna växlamellan olika perspektiv beroende på hur de uppfattar medarbetarnas behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)