Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Zakarias Mahfoud; [2021]

Nyckelord: Idrott; socioekonomi;

Sammanfattning: Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. Ungdomarna valdes genom ett bekvämlighetsurval och för att tillförsäkra tillförlitligheten genomfördes en pilotintervju. Denna studie har Bourdieus begrepp kapital, smak och habitus som teoretisk utgångspunkt. Resultat Resultatet som framkom i studien indikerar att ungdomars val av idrott på deras fritid kan påverkas av deras socioekonomiska position. Föräldrarnas utbildnings- och ekonomiska kapital verkar kunna påverka ungdomarnas val av idrott och kan också vara en faktor som hindrar ungdomar från lågstatusområden att idrotta i en idrottsförening. Vidare ser man även att ens sociokulturella bakgrund påverkar ens syn på olika idrotter. Resultaten visar att de ungdomar vars föräldrar har tidigare erfarenheter inom föreningsidrott och andra idrotter utanför föreningar är mer öppensinnade för att pröva andra idrotter. De ungdomar med föräldrar som har liten till ingen erfarenhet av föreningsidrott har svagt intresse att pröva andra idrotter än den idrott de redan har erfarenhet från. Slutsats Ungdomar som i bor socialt utsatta områden idrottar i förening i mindre utsträckning än ungdomar som bor i välbärgade områden. Ifall lokala föreningar tilldelas rätt resurser ökas förutsättningarna att idrotta i förening bland ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)