Värdeinvesteringar på Stockholmsbörsen : En tillbakablickande studie av The Magic Formula ochBenjamin Grahams senaste strategi.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Undersökningen genomförs baserat på finansiell data från tidsperioden 2005-2015 påStockholmsbörsen, genom fiktiva aktieportföljer som skapas efter Graham och Greenblattsstrategier. Portföljerna får ett tillskott på 50 000 kr vid två fasta datum årligen där de mest köpvärdaaktierna enligt respektive strategi inhandlas. I tillägg till dessa portföljer skapas ytterligare tvåportföljer med den skillnaden att halva placeringen årligen investeras i obligationsfonder.Resterande investeras i enlighet med Grahams respektive Greenblatts strategier. Undersökningenvisar att båda värdeinvesteringsstrategierna gav en hög avkastning. Bäst resultat fick Greenblattsportfölj som påvisade en genomsnittlig årlig avkastning på hela 19,37 procent! och ett betavärdejämfört med populationen på 0,79. Grahams strategi gav en genomsnittlig årsavkastning på 10,71procent och hade ett något lägre betavärde på 0,7. Samtidigt gav de alternativa portföljerna enavkastning på 10,93 respektive 7,52 procent med viktade betavärden om 0,39 och 0,35 jämfört medpopulationen som helhet. Stockholmsbörsen avkastade under perioden 9,44 procent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)