Den talande tystnaden : Specialpedagogerna och de inåtvända barnen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers erfarenhet av inåtvända barn, även uppfattningar om faktorer som kan bidra till inåtvändhet, samt vilka strategier specialpedagoger förespråkar för att inkludera dessa barn i förskolan. Specialpedagogers upplevelser av normer och förväntningar berörs även. Detta undersöks genom att intervjua specialpedagoger verksamma mot förskolan kring deras uppfattning och erfarenhet gällande barn som påvisar inåtvända tendenser. Studien grundar sig i sociokulturellt perspektiv som i sin tur grundar sig i att barn lär i sociala sammanhang, där språk och miljö är två viktiga redskap. Begreppet inåtvänd används som ett samlingsbegrepp. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med sex stycken specialpedagoger verksamma mot förskolan, från fyra olika svenska kommuner. Intervjuerna analyserades via tematisk analys, där resultatet presenteras i de övergripande teman som framkommer från samtliga intervjuer. Resultatet visar att inåtvändhet, och dess orsaksgrunder, är en komplex och mångfacetterad företeelse som kräver stor förståelse och varsamhet från pedagoger. De strategier som kan användas i arbetet kring dessa barn är bl.a. en tydlig verksamhetsstruktur, mindre grupper där lek kan uppmuntras, pedagoger som är lyhörda och varsamma, samt implementering av alternativa kommunikationsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)