Spelar kläderna en roll? - Identitet, reklam, Hip Hopkultur

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Frågeställning och syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka klädernas betydelse i en subkultur. Subkulturen ifråga är hip hopkulturen då denna är en av samtidens mest utmärkande och avgränsade subkulturer enligt författaren. Frågorna som skulle undersökas och försöka besvaras var bland annat att se vilken betydelse kläderna har för vår identitet och för gruppkänslan i en subkultur. Andra diskussionsfrågor var hur man inom hip hopkulturen ser på reklamannonser som marknadsför klädesmärken som anses typiska för nämnd kultur och huruvida vissa varumärken har ett större värde än andra. Undersökning: För att besvara ovan nämnda frågor valdes en informantgrupp på sex vita män i åldern 17-25 år ut. Utöver denna bestod även undersökningsmaterialet av tre annonser från hip hopmagasinet The Source. Först gjordes en semiotisk textanalys av annonserna. Därefter intervjuades de sex informanterna angående de aktuella frågorna. Intervjuerna tillsammans med teorier som rör subkulturer, reklam och identitet låg därefter till grund för slutsatsen. Analys och slutsats: De sex informanterna visade sig ha en hel del gemensamma åsikter angående det aktuella ämnet. Bland annat ansåg alla att kläderna är viktiga för vår identitet men att mest yngre tänker på det. De var också ense om att kläderna absolut inte var det viktigaste för kulturen utan att det som är den största gemensamma nämnaren är musiken. Angående varumärkens olika värde nämndes också samma märken som mindre värda, ofta var det märken som vanligtvis bärs av yngre. Synen på annonserna var inte helt samstämmig, de flesta såg dock på annonserna utifrån ett formgivningsperspektiv och gav inte så stor uppmärksamhet på vilket klädesmärke det var som marknadsfördes. Det mesta i undersökningen visade på att de äldre inte tänker så mycket på klädernas roll för hip hopkulturen och grupptillhörigheten. De menar att det var något man tänkte på som yngre och ju större kulturen har växt sig desto mindre betydelse tycks kläderna ha fått, med detta inte sagt att de inte har någon betydelse alls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)