Grupparbeten i undervisningen   : En kvalitativ studie av lärares inställning till grupparbeten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka lärares inställning till grupparbete som arbetsform i undervisningen i årskurs F-3 utifrån egna erfarenheter och uppfattningar. Studiens frågeställningar var att undersöka vilka positiva och negativa sidor av grupparbeten som lärarna upplevde, samt vilka sätt att strukturera undervisningen på som de såg som mest fördelaktiga för elevers lärande. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer och åtta lärare på sex grundskolor i Mellansverige intervjuades. Resultaten visade att lärarna såg att elevernas prestationer höjs samt att fler elever kommer till tals som positiva effekter av grupparbete som arbetsform. Att arbetsformen ställer högre krav på lärare och att elevernas prestationer sänks upplevde lärarna som negativa sidor. Av resultaten framkom även att inställningen till grupparebeten varierade beroende på hur lärarna valde att strukturera grupparbeten i undervisningen. De flesta lärare såg en tydlig struktur gällande ansvarsfördelning som mest effektiv för elevers lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)