Förskolans jämställdhetsarbete, ett permanent helhetsperspektiv eller ett tillfälligt fokusområde? : En kvalitativ intervjustudie med sex förskollärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är belysa några förskollärares förståelse och uppfattning av jämställdhet och förskolans jämställdhetsarbete med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (2018). Tolkningsverktyget som använts för att analysera studiens resultat är Sandra Hardings genusteori och genusmodell. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: hur praktiseras jämställdhetsarbetet i förskolan för att uppnå läroplanens mål; hur ställer förskollärare sig till jämställdhet på olika nivåer enligt Hardings genusmodell; hur påverkar dessa varandra samt hur prioriteras jämställdhet av förskollärare när det kommer i konflikt med annat? Genom intervjuer med sex förskollärare vid två förskolor har det framkommit att de förskollärare som deltagit i studien inte arbetar utifrån vad läroplanen avser med ett aktivt jämställdhetsperspektiv. Förskollärarnas tillvägagångssätt indikerar på bristande kompentens om vad ett jämställdhetsabete innebär och uppnår därför inte läroplanens mål. Förskollärarnas förhållningssätt till jämställdhet överensstämmer inte med vad läroplanen avser om allas lika värde. Detta kan tolkas som att pojkigt och manligt värderas högre och är normen i förskolorna i studien. Empirin visar även att förskolornas jämställdhetsarbete inte prioriteras samt kommer i konflikt med verksamhetens övriga mål och direktiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)