Ryggsmärta hos barn och ungdomar - en enkätundersökning : Med fokus på prediktorer för ländryggssmärta: fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt stress, trötthet och nedstämdhet

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie var att beskriva prevalens av ryggsmärta hos ett slumpmässigt urval av svenska ungdomar ur SIH-studien 2004, Skola-Idrott-Hälsa en nationell studie om barns och ungdomars hälsa och omgivande faktorers betydelse för deras fysiska aktivitet. Dessutom var syftet att beskriva köns- och åldersskillnader samt hur stor andel av de med generell ryggsmärta 2004 som hade rapporterat ryggsmärta 3 år tidigare. Vidare var syftet att koda ryggsmärtan i fyra olika fält markerad på smärtteckning, och undersöka om skillnader förelåg mellan barn och ungdomar med ländryggsbesvär och de utan ryggbesvär i fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt psykologiska faktorer såsom stress, nedstämdhet och trötthet. Metod: Barn och ungdomar 12, 15 och 18 år svarade i enkät på frågan: har du ont i ryggen idag, och markerade ryggsmärta på en smärtteckning. Denna kodades och smärtan kartlades utifrån 4 anatomiska lokalisationer, eller fält: 1)nacke, 2)bröstrygg, 3)ländrygg och 4)smärta i fler än ett fält på ryggen. Den kodade ryggsmärtan presenterades och köns- och åldersskillnader beskrevs. Fält 3)ländrygg studerades separat och sambandet mellan faktorer i SIH-studiens enkät som representerar fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet samt stress, trötthet och nedstämdhet jämfört med individer utan ryggsmärta. Resultat: Ryggsmärta rapporterades av 23%, 274 individer, av alla i studien och fler flickor än pojkar rapporterade ryggsmärta, skillnaden var signifikant p<0,001. Ryggsmärta rapporterades av 23% redan år 2001. Ländryggen var den vanligaste smärt-lokalisationen hos både pojkar och flickor och rapporterades av 46% av individerna som hade ryggsmärta. Fler flickor 60% än pojkar 40% rapporterade ländryggssmärta. Smärtan ökade mest från årskurs 6 till 9 hos individerna med ländryggsmärta och smärta i fler än ett fält på ryggen. Färre individer med ländryggssmärta tävlade i idrott eller deltog i idrottsförening. Större andel individer med ländryggsmärta chattade/surfade och spelade dataspel än individerna utan ryggsmärta (p=0,047). Unga med ländryggsmärta rapporterade mer stress, trötthet och nedstämdhet (p<0,001).  Slutsats: Ryggsmärta rapporterades av 23% av alla individer i SIH-studien 2004. Ländryggen var den vanligaste smärtlokalisationen hos både pojkar och flickor och smärtan ökade främst från årskurs 6 till 9. Fler flickor än pojkar rapporterade ryggsmärta. Mindre andel individer med ländryggssmärta tävlade i drott eller deltog i idrottsförening och de unga med ländryggssmärta uppgav mer stress, trötthet och nedstämdhet än individer utan ryggsmärta. Signifikant fler individer med ländryggssmärta ägnade mer tid att chatta/surfa på internet och spela dataspel på helgerna än individerna utan ryggsmärta (p=0,047).  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)