Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. Data analyserades med korrelationer och tolv multipla regressioner bestående av en stegvis (”Stepwise”) analysprocedur. Resultaten visade att högre grad av personlighetsegenskapen ”novelty seeking” samt ångest- och depressionssymtom utgör riskfaktorer för att uppleva olika dimensioner av spelbegär och spelproblem, medan egenskaperna ”self-transcendence”, ”self-directedness” och ”cooperativeness” minskade graden av problem och begär. Ovanstående faktorer kan vara en del i utveckling av spelbegär och problematiskt spelande men behöver undersökas longitudinellt för att säkerställa dess betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)