Motivation till hållbar utveckling : en insikt i svenska festivalarrangörers drivkrafter till avfallshantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Under de senaste åren har intresset för och arbetet med hållbar utveckling blivit en självklarhet i många organisationer. Trots den ansedda självklarheten finns det underliggande anledningar till varför organisationer väljer att arbeta på särskilda sätt. Anledningarna kan komma från bland annat interna åsikter, krav från politiker, viljan att vara bäst eller att tjäna pengar. Att välartade strategier för avfallshantering, som en del av hållbar utveckling, ska finnas på festivaler runt om i Sverige är en självklarhet för många besökare. Valen kring hur festivaler väljer att hantera avfall kan komma att påverkas av olika drivkrafter som alla spelar en roll i vilket beslut som tas. Studiens huvudfokus är att få en djupare förståelse för varför festivalarrangörer tillämpar särskilda strategier i relation till avfallshantering, och därmed förstå vad deras drivkrafter är. För att skapa förståelsen tillämpar studien ramverket Drivers to Sustainability som hänvisar till att det finns strategiska, interna och externa drivkrafter som ligger bakom organisationers val. Studien har tillämpat en kvalitativ metod för den empiriska datainsamlingen i form av semistrukturerade intervjuer, med ett fokus på festivalarrangörer som en del av urvalet. De nämnda drivkrafterna appliceras på vad studiens urval av organisationer diskuterar, om deras arbete med avfallshantering, under intervjuerna. Resultatet visar att interna drivkrafter är ledande i arbetet för avfallshantering, som en del av ekologisk hållbar utveckling, resultatet visar även på att nyckelbegreppet socialt ansvarstagande är den drivkraft som är ledande som svar på varför organisationerna väljer att avfallshantera eller arbeta med hållbar utveckling överlag. Det kom även fram i resultatet att ett flertal drivkrafter, som kan anses vara viktiga, inte framkom alls som anledningar till festivalarrangörernas val. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)