Varför otrygg? : En kvalitativ studie om gymnasietjejers upplevda otrygghet i Skellefteå

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att studera otrygghet bland tjejer som går i gymnasiet i Skellefteåkommun. Informationsinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Tidigareforskning i ämnet visar bland annat att den största rädslan bland tjejer är att utsättas försexuella övergrepp. De flesta intervjudeltagarna i denna studie beskrev specifika områden i Skellefteå de väljer att undvika för att de känner sig otrygga på platsen. Mörkret spelade enroll på nästan alla tjejers otrygghet, där avsaknaden av kontroll på omgivningen beskrivs varadet jobbigaste. Även media beskrivs ha en roll i den upplevda otryggheten. Avslutningsvis,och det som kan vara grunden till en stor del av otryggheten, så beskrivs det upplevdaproblemet med samhället som mansdominerat. De främsta förebyggande åtgärderna someftersöks är bättre belysning utomhus, samt tidiga åtgärder för att på sikt förändra mannenssyn på kvinnor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)