Den förlorade pojken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Vårt syfte med detta arbete är att undersöka anledningar till resultatskillnader mellan pojkar och flickor inom svenskämnet. Vi har kontinuerligt under vår ämneslärarutbildning observerat och fått ta del av genomgående resultatskillnader mellan pojkar och flickor på högstadie- och gymnasienivå. Då vi i våra framtida lärarroller förväntas och ämnar bedriva en utbildning med lika förutsättningar för alla valde vi att undersöka föreliggande problematik mer ingående. Med detta som grund har vi formulerat följande forskningsfrågor: Vilka genusrelaterade skillnader ser lärare i sin svenskundervisning? Vad anser elever och lärare att dessa eventuella genusrelaterade resultatskillnader beror på? I våra förberedelser har vi studerat tidigare forskning och teorier beträffande skolmässiga skillnader mellan pojkar och flickor. Forskningen och teorierna är av nationellt och internationellt slag. Vårt material består av åtta informanter, lärare och elever, från två olika högstadieskolor. Informanterna intervjuades individuellt i semistrukturerade intervjuer och insamlat material resulterade i tre teman som vi valde att dela in i följande kapitel: motståndskultur, pojkars och flickors läsning samt könskonstruktion och normer. Resultat från materialet visar att det finns fördomar och normer gällande pojkars och flickors beteenden i skolan som reproduceras i praktiken. Varken forskning eller informanter uttrycker att biologiska skillnader genererar resultatskillnader mellan könen utan menar istället att det är sociala konstruktioner och förväntningar som väger tyngst. Materialet visar även att det är i pojkars läsförståelse och motståndskultur gentemot skolan som den största problematiken ligger i relation till skolresultat. Informanterna anger genomgående att pojkar läser mindre och att detta bland annat beror på undervisningens utformning och att pojkar redan tidigt förväntas engagera sig mindre i skolan än flickor. Utifrån insamlat material når vi bland annat slutsatserna att resultatskillnader mellan pojkar och flickor beror på pojkars tidiga motstånd till läsning och samhälleliga förväntningar som reproduceras i pojkars skolmässiga motståndskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)