Digitala verktyg i Kunskapsområdet elektricitet : En kvalitativ studie om vilka, hur och varför digitala verktyg används i kunskapsområdet elektricitet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Författare: Kotiba Khalifa; [2021]

Nyckelord: Elektricitet; val av digitala verktyg.;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa möjligheter som digitala verktyg kan erbjuda inom fysikundervisning i kunskapsområdet elektricitet, och undersöka fysiklärarens uppfattning kring digitala verktygs inverkan på elevernas lärande och förståelse inom kunskapsområdet elektricitet. Studiens syfte preciseras med hjälp av följande frågeställningar: Hur kan digitala verktyg användas inom fysikundervisning i elektricitet? Vilka typer av digitala verktyg väljer fysiklärare att använda inom Kunskapsområdet elektricitet, och varför?För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod. I denna undersökning intervjuades fem verksamma fysiklärare. Den insamlade datan analyserades därefter med hjälp av metoden innehållsanalys.Resultat visade att fysiklärare använder olika digitala verktyg och på olika sätt. Interaktiva simuleringar och lärspel är inte så vanliga som vägledningsprogram och drillningsprogram. Fysiklärare anser att digitala verktyg kan vara komplement och förstärkare för lärande. De motiverar sina val av digitala verktyg på olika sätt. Alla har liknande uppfattning att elektricitet är ett abstrakt område därför väljer de digitala verktyg som kan hjälpa till att visualisera och synliggöra innehållet. Det framgick av studiens resultat att lättanvändbarhet och enkelhet, variation, uppföljning och delaktighet är också viktiga faktorer i lärarnas motivering av digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)