Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. Sjuksköterskan har en betydande roll i vårdrelationen med patienten. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. Metod: Studien var en litteraturöversikt där 10 kvalitativa artiklar inkluderades i resultatet. Artiklarna analyserades utifrån Fribergs beskrivning av kvalitativ analys i fem steg. Databaserna som tillämpades var CINAHL complete och PubMed. Resultat: Patienter med diabetes mellitus typ 2 upplevde olika känslor i samband med att de fick diagnosen. Vardagen förändrades vilket innebar anpassningar och utmaningar. De upplevde att stöd var viktigt för att kunna genomföra livsstilförändringar. Patienterna upplevde att det förekom informationsbrist från vården och att de saknade kunskap. Sammanfattning: Patienter med diabetes mellitus typ 2 behöver vara delaktig i sin egen vård för att kunna hantera den. Genom personcentrerad vård kan patientens egna förmågor identifieras och främjas. Kunskap, motivation och delaktighet upplevdes vara viktiga komponenter för att patienter ska kunna utföra egenvård.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)