Intern marknadsföring och dess påverkan på fullsortimentsbankers uppfattade konkurrensfördelar : - En fallstudie av Svenska Handelsbanken och Nordea

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Sammanfattning: Författarna finner att dagens teori saknar tydliga riktlinjer för hur praktiker i den svenska banksektorn bör använda sig av intern marknadsföring. Bristen av en klar definition av begreppet medför svårigheter att applicera teorin på strategiarbetet och använda de verktyg som finns att tillgå i befintlig forskning. Nuvarande forskning visar på vikten av intern marknadsföring i alla organisationer, och då främst inom servicesektorn. Studierna som har gjorts är emellertid baserade på sektorer utomlands, vilket innebär svårigheter för svenska banker att tillämpa resultatet inom sin egen organisation, menar författarna. Författarna ämnar därför undersöka intern marknadsföring och dess effekt på uppfattade konkurrensfördelar på den svenska banksektorn och författarna har valt att fokusera på svenska fullsortimentsbanker. Det genomförs genom en teoretisk bakgrund kring de begrepp och modeller som finns idag samt genom en kvalitativ undersökning av två aktörer inom den svenska banksektorn. Både ledning och medarbetare på de bägge bankerna har deltagit i undersökningen för att kunna återge en nyanserad bild av problematiken. Studien visar att det råder vissa likheter mellan forskningen och de undersökta fallen, men inom bägge fallstudierna råder det även vissa skillnader i hur den interna marknadsföringen används och vilka konkurrensfördelar den skapar för fullsortimentsbanker. Undersökningen bidrar med rekommendationer för praktiker som kan ge en tydligare bild för hur fullsortimentsbanker inom den svenska banksektorn kan agera för att skapa ytterligare konkurrensfördelar genom den interna marknadsföringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)