Unga mäns upplevelser av maskulinitet relaterat till psykisk ohälsa och självmord : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Psykisk ohälsa är ett alarmerande globalt folkhälsoproblem. Undersökningar visar att män skattar sin hälsa högre än kvinnor och söker vård i lägre utsträckning för mentala hälsoproblem. Paradoxalt nog är män överrepresenterade i självmordsstatistiken. Det har visat sig finnas ett samband mellan psykisk ohälsa och sociokulturella mönster gällande könsuttryck. Mycket pekar på att en bidragande orsak är snäva normer för maskulinitet och traditionell maskulinitet kan kopplas till självmordstankar och verkar samverka med flertalet stressorer som förstärker självmordstankarna. Syfte: Syftet med studien är att beskriva vad i unga mäns upplevelser, relaterat till maskulinitet, kan förenas med ökad risk för psykisk ohälsa och självmord. Metod: En strukturerad litteraturstudie har gjorts vilken inkluderade både kvalitativ och kvantitativ forskning. Databas som användes var: MEDLINE; EBSCO. Analysmetoden var tematisk analys. Resultat: Unga män upplevde att de var under hög press att följa traditionella begränsande och restriktiva könsnormer för manlighet. Det var tydligt att männen också upplevde svårigheter med att leva upp till idealet. Utebliven framgång att uppnå de hegemoniska idealen av maskulinitet sågs som en av de främsta anledningarna till att fler män än kvinnor tar sina liv. Slutsats: Den här studien har lett fram till insikter att det finns ett stort behov av att utveckla strategier för självsmordprevention hos unga män. Insatserna behöver vara specifikt inriktade på att minska det maskulina idealets inverkan på psykisk ohälsa och självmord för att bana sig väg igenom barriärer som gör att män inte vill söka emotionellt stöd eller vård för psykisk ohälsa utan istället tar sitt liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)