Skola och lärande i glesbygd och tätort. En jämförelse utifrån lärarintervjuer.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Det här arbetet behandlar skola och lärande i glesbygd och tätort. Syftet är att visa på likheter och skillnader mellan skolor i glesbygd och stad. Vilka skillnader i arbetssätt som finns och hur lärarna uppfattar sin lärarroll på grund av arbetsplatsens geografiska placering. Vidare belyses skillnader och likheter vad gäller byggnader och lokaler. Arbetet bygger på intervjuer med verksamma lärare, både i glesbygd och i tätort. Resultaten från intervjuerna har kopplats till relevant litteratur. Undersökningarna och litteraturen visar att det finns många skillnader som kan kopplas till skolornas geografiska placeringar. Det finns både för- och nackdelar med placeringarna. Aktiviteter som inte går att genomföra i tätortsmiljö hör till vardagen i glesbygdsskolan. Jag har kommit fram till att de skolor jag besökt utnyttjar de förutsättningar de har och försöker göra det bästa de kan för att barnen ska få en bra och lärorik skolgång. Det har också visat sig att glesbygdslärarna är betydligt mer positiva till sin lärarroll än vad tätortslärarna är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)