Idrottsskada - tillfälligt uppehåll eller livskris : En kvalitativ studie om elitsatsande ungdomars psykiska reaktion under skadeuppehåll

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Niclas Hasselstrand; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka den psykiska reaktionen hos unga svenska idrottare i elitförberedande miljö under sin skade- och rehabiliteringsperiod. Hur påverkades unga elitsatsande idrottare psykiskt av en skada som genererar i lång frånvaro? Hur upplevde de sin sociala och vardagliga situation? Vad för känslor upplevde den skadade elitsatsande idrottaren under sin skadeperiod? Metod Fyra skadade idrottare, två flickor och två pojkar i åldrarna 16-18 år deltog i studien. Samtliga befann sig i en elitförberedande miljö, bland annat NIU. Sporterna som deltagarna utförde var fotboll och alpint och hade en skada som genererade i frånvaro från spel och träning i minst 6 veckors tid. I intervjun togs det reda på hur de unga idrottarna upplevde sin rehabiliteringsperiod ur ett psykologiskt perspektiv. Intervjuguiden var semistrukturerad och resultatet analyserades genom en deduktiv innehållsanalys utefter "Intergrated model of psychological response to sport injury" (Wiese-Bjornstal et al. 1998), med fokus på att ta reda på hur deltagarna reagerar på sin skadesituation. Resultat Deltagarnas berättelser kategoriserades in i tre teman; Emotionell reaktion, Kognitiv respons och Beteendemässig reaktion. I intervjuerna framkom kategorier så som sorg, anspänning, ilska och depression, frustration och leda, målanpassning, känsla av förlust eller lättnad, användning av socialt stöd, riskbeteende med mera. Copingstrategier i form av andra träningsformer, tankesätt och acceptans av situation framkom som ett sätt att lugna ned sig bland deltagarna. Konklusion De unga idrottarna reagerade väldigt starkt i början av sin skadeperiod och upplevde känslor som ilska, förvirring, sorg, känsla av utanförskap och ensamhet, samt ångesttankar och identitetskris. Deras reaktion berodde mycket på personliga faktorer och faktorer i individens omgivning. Acceptans av skada underlättade idrottarnas situation och var beroende av deltagarens copingstrategier och sociala stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)