Internprissättning : En studie av svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

Sammanfattning:

Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt.

1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersöka vad man i svenska företag vill åstadkomma med sin internavräkning. Det finns många olika anledningar till varför ett företag använder internprissättning. Vissa menar att internprissättning hjälper ett företag att koordinera de olika enheterna så att de kan jobba effektivare. Andra författare och forskare går ett steg längre och hävdar att internprissättning är en förutsättning för att uppdelningen i självständiga enheter ska fungera.

Vår ambition var att komma fram till hur internprissättningen ser ut i svenska företag idag och att jämföra resultatet med hur det sett ut tidigare. Därför utgick författarna från tidigare forskning; främst Göran Arvidssons publikation från 1972 samt en rapport om internprissättning utgiven av Lantz et al 2002. Även doktorsavhandlingar och uppsatser på kandidat- och magisternivå har använts för att kartlägga tidigare forskning inom ämnet.

Syftet med denna uppsats är att undersöka av vilken anledning svenska företag använder internprissättning och vilken prissättningsmetod som förekommer mest frekvent samt att se om detta har förändrats över tiden.

För att ge svar på forskningsfrågorna har en enkät skapas för att samla in kvantitativ information. Enkäten skapades genom att använda gratistjänsten MySurvs på Internet där användaren kan göra enkäter och sedan på ett enkelt sätt göra dem tillgängliga för respondenterna.

Vi har besvarat vårt syfte som utvecklades ur problemformuleringen. Vi kan konstatera att vår undersökning går i linje med Arvidssons från 1972, fråntaget syftet skatteskäl. En bidragande orsak till detta är lagen om dokumentationsskyldighet som bör ha haft stor inverkan på vårt resultat. Kostnadsbaserade metoder är fortfarande vanligast när man sätter internpriser.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)