Arbetet med lekgrupper och lärmiljöer för barns sociala utveckling och lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Madeleine Eliasson; Maria Johansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens förskola tillbringar barnen en stor del av sin tid i verksamheten och redan från tidig ålder är det viktigt att barn får erhålla ett gynnsamt socialt samspel för deras framtida deltagande i samhället. Därmed blir det viktigt att förskolläraren lägger grunden för barns sociala utveckling och lärande. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare arbetar med att skapa lekbaserade lärmiljöer för att främja barns sociala utveckling och lärande. Studien genomfördes med intervjuer, åtta verksamma förskollärare med kompetens och erfarenhet av hur barns sociala förmågor kan främjas genom lekgrupper och dess lärmiljö deltog. För att synliggöra och tolka hur samspelet mellan individer och materialet kan främja barns sociala utveckling har ett sociokulturellt och sociomateriellt perspektiv använts i studien. Inom det sociokulturellt perspektiv har fokus riktats mot den proximala utvecklingszonen och scaffolding för att beskriva hur miljön, relationer och samspel bidrar till att utveckla barns sociala förmågor. Resultatet visar att förskollärarna regisserar, planerar och arrangerar lekgrupper och dess miljö genom tydlig struktur som innefattar tid, gruppsammansättning, omgivning och material. Vidare framhålls förskollärarens aktiva deltagande i lekgrupps undervisningen, förskolläraren deltar alltid i det sociala samspelet genom att inta mer eller mindre framträdande roller beroende på barns sociala förmågor och vilken vägledning de är i behov av. Resultatet visar även att förskollärarnas reflektion och diskussion med kollegor medför ett kollegialt lärande där de kan dela sina kunskaper och kompetenser för att utveckla lekgrupps undervisningen. Tidsaspekten är en viktig del i arbetet med lekgrupper, om det inte finns utrymme för planering-, reflektion-, och diskussionstid kan det hämma arbetet med lekgrupperna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)