Hur Främjas Nyanställdas Arbetsrollslärande vid en Digital Onboarding Process: En hermeneutisk studie av nyanställdas erfarenheter av arbetsplatslärande

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Onboarding processen blir allt viktigare på dagens arbetsmarknad och mer vikt läggs på dess utformning och relation till arbetsplatslärande. Tidigare forskning visar på att tankar om processen tidigt funnits men att fokus har förändrats under årens lopp. Nytt nu är att processen har blivit mer digital. Syftet är att öka kunskapen om de faktorer som i en onboarding process främjar nyanställdas lärande om arbetsrollen på företaget. Studien förväntas ge ett arbetslivspedagogiskt kunskapsbidrag till ansvariga för onboarding utbildningar för nyanställda vid en digital onboarding process framöver. Studien har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och använt en tolkande ansats. Genererandet av data har skett genom semistrukturerade intervjuer av nyanställdas erfarenheter från en onboarding process på ett företag med digitala tjänster. Studiens resultat visar på vikten av att förutsättningarna för att dels onboarding processen och dels arbetsplatslärandet tillgodoses. Anställda behöver få en ökad förståelse för sin arbetsroll, uppnå en ökad känsla av kompetensarbetstillfredsställelse och bli socialt integrerade för att kunna vara framgångsrika i sitt arbete efter en onboarding process. Som förslag till vidare forskning skulle en digital onboarding process kunna jämförs med en som utförs i verkligheten med fokus på deras förmåga att främja interaktion och engagemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)