Småbarnsföräldrars kunskaper om och inställningar till livsmedelstillsatser : En webbenkätstudie bland föräldrar till barn mellan 0-6 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Emma Höglund; Sofie Ljungberg; Ludvig Strandberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Livsmedelstillsatser är ett omdiskuterat och kontroversiellt ämne i dagens samhälle. Konsumenter efterfrågar naturliga produkter och ingredienser utan tillsatser men vill samtidigt erbjudas tillgängliga, tilltalande produkter med lång hållbarhet. Sparsam mängd forskning kring ämnet bland föräldrar till barn 0-6 år avgjorde att undersöka just denna målgrupp. Syfte: Syftet var att undersöka småbarnsföräldrars kunskaper om och inställningar till livsmedelstillsatser. Metod: En webbaserad enkät distribuerades till föräldrar i fyra olika Facebook-grupper samt via författarnas egna profiler på sociala plattformen Facebook. Enkäten utformades i programmet Google Forms och bestod av 19 frågor med fasta svarsalternativ som undersökte respondenternas kunskaper och inställningar till livsmedelstillsatser, samt kommentarsfält till vissa frågor. Resultat: Totalt deltog 149 föräldrar i studien. Mer än två tredjedelar av totala antalet respondenter hade en något negativ eller negativ inställning till livsmedelstillsatser generellt. Ingen av respondenterna angav positiv som generell inställning till livsmedelstillsatser. Till tillsatgrupperna sötningsmedel och färgämnen uppvisade respondenterna mest negativ inställning. 60 % av respondenterna hade bristande kunskap, 39 % god kunskap och 1 % mycket god kunskap. Kunskapsnivån varierade överlag, trots att statliga myndigheter (t.ex. Livsmedelsverket) utgjorde huvudkälla för information hos majoriteten av respondenterna. Ett Chi-två test påvisade ingen korrelation mellan högre självskattad kunskap och bättre inställning. Ett Kruskal-Wallis test påvisade inte att högre självskattad kunskap gav högre kunskapspoäng. Slutsats: Respondenterna uppvisade övervägande negativ inställning till livsmedelstillsatser och varierande kunskaper, vilket kan indikera att kommunikation av information kring ämnet till småbarnsföräldrar behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)