Nyutbildade akutsjuksköterskors upplevelse av sin specialistkompetens inom akutsjukvård

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: I den akuta vårdkedjan från prehospital- till intensivvård finns en tydlig brist på kompetenskrav inom just akutsjukvård. I dagsläget bemannas främst akutmottagningar av grundutbildade sjuksköterskor och det finns en efterfrågan av specialistkompetens inom området. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård ger en yrkes- och magisterexamen inom omvårdnad sedan år 2013 och är således en ny specialitet. I nuläget finns inget krav på specialistkompetens som verksam sjuksköterska inom akutsjukvård vilket skapat otydligheter för första generationens akutsjuksköterskor i Sverige. Syftet med studien var att beskriva den nyutbildade svenska akutsjuksköterskans upplevelse av sin specialistkompetens. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats och data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med 13 akutsjuksköterskor. Insamlad data analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Ur resultatet framkom övergripande temat stolt och berikad i sin nya roll som akutsjuksköterska med de fyra subteman att vara kompetens i kunskapsspridning, att ta de rätta besluten, att uppleva ambivalens kring den nya rollen och att leva upp till den nya rollen. Studiens resultat visade även att akutsjuksköterskan upplever ökad kompetens och säkerhet i arbetet men att verksamheterna bör synliggöra specialistkompetensen på ett tillfredsställande sätt för att bibehålla kompetensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)