“Ni säger att ni älskar era barn framför allt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom" - En kvalitativ studie av hur Dagens Nyheter och Expressen har konstruerat och ramat in Greta Thunberg och miljöjournalistiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Greta Thunberg och miljöjournalistik konstrueras i Dagens Nyheter och Expressen.Teori: Medielogik, Dagordningsteorin, Gestaltningsteorin, Nyhetsramar och Semiotik.Metod: Kvalitativ innehållsanalys.Material: 20 stycken artiklar från Dagens Nyheter och ExpressenResultat: Till skillnad från tidigare forskning kring miljöjournalistiken visar studiens resultat att rapporteringen av Greta Thunberg är unik, baserat på den roll hon har som problembeskrivare av miljön och klimatet. Thunberg har trots motgångar på kort tid uppmärksammats världen över. Dagens Nyheters och Expressens konstruktion av Thunberg har varierat från personlig till saklig, men som oavsett konstruering varit till hennes fördel. Inramningen av miljö- och klimatfrågan visade sig vara mer personifierad än faktabaserad. Mediedramaturgin dominerade i samtliga artiklar, för att väcka mottagarens uppmärksamhet. I studien fann vi sex olika teman, sex konstruktioner av Greta Thunberg och avslutningsvis användes fyra nyhetsramar av den miljöjournalistik som ramats in i rapporteringen av Thunberg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)