Erfarenheter av alliansens uttryck i psykoterapi och psykoterapeutisk handledning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Linn Qvarnström; [2018-08-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här studien syftade till att utforska erfarenheter av och reflektioner kring likheter och skillnader i alliansens uttryck i psykoterapioch psykoterapeutisk handledning utifrån terapeutens respektive handledarens perspektiv. Studien var kvalitativ; intervjuer genomfördes med sju legitimerade, psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter som arbetade kliniskt och även bedrev psykoterapeutisk handledning. Materialet analyserades tematiskt och tre huvudteman med underteman sammanställdes. Huvudtemanavar: gemensamt för den terapeutiska alliansen och handledningsalliansen; unikt för den terapeutiska alliansen; unikt för handledningsalliansen. Resultatet tydde på att respondenterna upplevde fler likheter än skillnader mellan alliansen i dessa två sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)