Läsa 4–6 utgåva eller lättläst utgåva? - En komparativ jämförande studie av Maj Bylocks lättlästa utgåva av Robin Hood för 9–12 år och Howards Pyles bearbetade utgåva för 9-12 år av Robin Hood.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar och jämför Maj Bylocks lättlästa utgåva (1997) av Robin Hood medHoward Pyles utgåva av Robin Hood (2016), bearbetad och översatt av Martin Svensson. Syftetmed analysen är att analysera vilka språkliga genomföranden som skiljer de båda utgåvorna åt. Vinärläser båda utgåvor och genomför därefter jämförelser enligt Reichenbergs (2015), Ahléns(2003) och Sundins (2007) kriterier för lättläst. Analysens resultat är att de båda utgåvorna skiljersig en del åt och de lättlästa kriterierna framkommer olika mycket i de språkligagenomförandena. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den lättlästa utgåvan är lättare än 4-6utgåvan. Däremot håller den lättlästa utgåvan en betydligt högre nivå utifrån analysen än vad vivågar påstå är rimligt, enligt kriterier för lättlästa texter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)