Sjuksköterskors attityder till att vårda personer med HIV: : en litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är globalt sett ett stort hälsoproblem. Alla personer som vänder sig till sjukvården bör bemötas som att de erhåller en potentiell blodsmitta. Personer med HIV är i behov av stöd och sympati, men samtidigt förekommer det bestridande attityder hos sjuksköterskor i mötet med personer med HIV. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder till att vårda personer med HIV inom hälso- och sjukvården. Metod: Det genomförda tillvägagångssättet var en litteraturöversikt som inkluderade 18 vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Det förekom attityder med både positiv och negativ karaktär hos sjuksköterskorna. Det fanns motstridigheter i sjuksköterskornas vilja att vårda personer med HIV, gällande omvårdnad och sjuksköterskeuppgifter. Faktorer som påverkade sjuksköterskornas attityder gentemot personer med HIV var kunskap, erfarenheter, rädsla och kultur. Diskussion: Sjuksköterskors grundkunskaper och tidigare vårderfarenheter ansågs vara en orsak till de motstridiga skillnaderna i sjuksköterskors attityder, samt till den upplevda rädslan för att vårda personer med HIV. Slutsats: En grundlig undervisning inom sjuksköterskeutbildningen i samband med kontinuerlig vidareutbildning om HIV innebar strategier för att uppnå en ökad kunskapsnivå inom ämnet hos sjuksköterskor. Ökad kunskap om HIV ansågs kunna stärka positiva attityder och reducera negativa attityder hos sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)