Hållbarhetsredovisningens påverkan på organisationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examenarbetets titel: Hållbarhetsredovisningens påverkan på organisationen: En studie av organisationer som hållbarhetsredovisar utifrån lagstiftning samt organisationer som hållbarhetsredovisar av frivilliga skäl. Seminariedatum: 20160114 Ämne/Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, Företagsekonomiska Institutionen, 15 högskolepoäng. Författare: My Holmqvist-Nilsson, Nerma Jujic, Malin Norell Handledare: Amanda Tan-Sonnerfeldt Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, rutiner, GRI, organisationsförändring. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken inverkan hållbarhetsredovisning har på organisationen samt om organisationer som redovisar frivilligt påverkas annorlunda jämfört med organisationer som redovisar utifrån ett lagtvång. Studien ämnar därmed jämföra om det finns skillnader mellan organisationer som hållbarhetsredovisar på eget initiativ och organisationer som hållbarhetsredovisar utifrån lagkrav. Metod: I uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod och tio semistrukturerade intervjuer med diverse organisationer har genomförts. Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen består av en genomgång av tidigare studier inom hållbarhetsredovisning, vidare behandlas även studier på rutiner för att kunna förklara hur hållbarhetsredovisningen kan påverka en organisation rutinmässigt. Empiri: Inom studien har tio organisationer intervjuats, varav fem hållbarhetsredovisar frivilligt och fem hållbarhetsredovisar enligt lagkrav. Resultat: Studien finner att hållbarhetsredovisningen påverkar organisationen på flera sätt, till exempelvis till att förändra sin organisationsstruktur samt hur de utvärderar sin verksamhet. Vidare fann studien att organisationer som redovisar frivilligt samt organisationer som redovisar utifrån lagkrav påverkas, utöver några undantag, på samma sätt av att hållbarhetsredovisa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)