Omnichannel, vinna eller försvinna! : En studie i omnichannel koncept utifrån detaljhandelns företagsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att beskriva samt skapa en djupare förståelse för hur tre svenska detaljföretag använder sig av omnichannel strategi.

Det är även att kartlägga en rad olika faktorer som förhindrar omnichannel handel och att utreda om den kommer att utvecklas vidare.

Problemdiskussionen kommer att kretsa runt följande frågor:

  • Vilka motiv och incitament finns till att detaljhandlare etablerar en omnichannel företag?
  • Vilka barriärer och hinder har företag i utförandet av omnichannel handel?
  • Finns det förutsättningar till en vidareutveckling av omnichannelstrategi?

Metod: För att komma mer på djupet inom omnichannel ämne har valts en kvalitativ forskningsstrategi samt en observation i form av innehållsanalys av undersökta företagswebbsidor. Det empiriska materialet i uppsatsen grundar sig på djupintervjuer med tre respondenter från företag som använder sig av omnichannel marknadsföring och en från konsultföretag. Två respondenter har intervjuats ansikte mot ansikte och de andra två via e-mail. Observationen är framställd i form av sammansatt matris.

Slutsats: Genom utförda intervjuer och analys har författarna identifierat hur ett antal svenska företag förhåller sig till omnichannel konceptet. Utifrån detta har de även funnit motiv och förutsättningar samt har framtagit barriärer och hinder i sättet hur dessa påverkar omnichannel marknadsföringsstrategi. Grunden till detta arbete har legat i ständig uppkomst av nya handelskanaler. Samtidigt förväntar konsumenten sig omedvetet en sömlös köpeupplevelse vid kanalintegrering. Författarna har ansett att det är intresseväckande att undersöka hur detaljbranschen förhåller sig till detta faktum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)