Integration av hållbarhet En fallstudie om hur teknikkonsultföretag integrerar hållbarhet ur ett externt och internt perspektiv och vilket mervärde det kan medföra

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: I samhället sker en hållbar utveckling och för att företag ska nå upp till en snabbare och större omställning måste det finnas en inre och yttre effektivitet samt en utvecklad styreffekt, vad gäller frågor som är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Hållbar utveckling har även visat sig vara något som kan bidra till ett mervärde.Problem: Finansiella mål och hållbarhetsmål kan många gånger krocka med varandra vilket innebär att hållbarhetsmålen prioriteras bort. Gällande redovisning och hållbarhet skiljer sig det externa och interna perspektivet åt då de har olika syften och det kan då uppstå problem om de två perspektiven inte förenas till en sammanhängande helhet då företag riskerar att inte hinna anpassa sig i takt till den hållbara utvecklingen. Företag kan även ha svårt att se fördelarna på lång sikt som hållbara alternativ genererar, vilket resulterar i att företag inte skapar ett mervärde genom hållbarhet.Syfte: Syftet med denna studien är att undersöka hur ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn arbetar med hållbar utveckling och hur integrationen av hållbarhetsarbetet sker inom verksamheten. Denna studien ämnar också till att undersöka de främsta drivkrafter som ligger bakom företagets hållbarhetsarbete. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka vilket mervärde företaget utvecklar genom detta arbete.Teoretisk referensram: Integration kommer från två olika perspektiv: inifrån och ut eller utifrån och in. Det är viktigt att perspektiven förenas till en sammanhängande helhet och när det kommer till hållbarhetsarbete ha en helhetssyn. Hållbarhet är något som kan generera mervärde och kan leda konkurrensfördelar.Metod: Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med respondenter från Bengt Dahlgren Göteborg AB.Slutsats: Den största drivkraften när det gäller hållbarhetsarbetet kommer i dagsläget inifrån företaget, men det går inte att undgå att det även finns externa tryck som påverkar företaget. Vad gäller integration av hållbarhet brister det i den tekniska integrationen, vilket gör det svårare att integrera hållbarhetsmål med finansiella mål. Om företaget lyckas bra med integrationen av hållbarhetsarbetet kommer det även resultera i att de kan skapa mervärde genom hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)