Infästning och montering av fasadskivor : En utvärdering av lämpliga metoder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

Sammanfattning:

Enstegstätade putsade fasader har använts mycket vid byggproduktion av bostäder de senaste årtiondena. Efter att många av byggnaderna drabbats av fuktskador rekommenderas det istället att man bygger tvåstegstätade ventilerade fasader. Detta är enkelt att utföra med möjlighet till stor variation genom att använda fasadskivor.

Tillsammans med Uppsala Universitet har uppdragsgivare till detta examensarbete varit NCC i Uppsala. Syftet med arbetet är att vara till framtida hjälp för projekteringsledare, inköpare och platschefer i valet av infästningssystem till projekt med fasadskivor. Projektet som studeras för att inhämta kunskap är Kvarntornen i Uppsala, en elvavåningsbyggnad med fasad av aluminiumskivor. I projektet används NCCs typyttervägg; en utfackningsvägg med träreglar.

Examensarbetet har bestått av intervjuer med personer som arbetar/har arbetat med fasadskivor och dess infästning, till exempel leverantörer och personer från tidigare projekt på NCC. De faktorer som står i fokus för examensarbetet är materialåtgång, arbetsmiljö och kostnad för att undersöka vilka alternativ för infästningssystem och byggnadsställningar som är möjliga att använda vid projekt Kvarntornen.

Resultatet visar att det är mest lönsamt att använda sig av ett system som består av horisontella profiler som fästs i utfackningsväggens reglar och sedan vertikal läkt som fästs i profilerna där infästning av fasadskivorna kan ske. Är det istället en yttervägg av betong finns fler alternativ för infästningsmetod. Som ställning rekommenderas att använda en arbetsplattform i form av klätterställning. Där det inte är möjligt att använda klätterställning på Kvarntornen är det enda rimliga alternativet att använda en hängställning.

Slutsatsen av examensarbetet är en projekteringsanvisning för framtida projekt där man väljer att använda fasadskivor i kombination med utfackningsvägg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)