Diffusionstäthet vid restaurering : En analys av restaureringsprocessen avseende byggnadsfysikalisk projektering och byggnadsvård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Vid restaureringen av en äldre byggnad finns ett flertal faktorer, utöver tekniska egenskapskrav, som är nödvändiga att ta i beaktande för att lyckas tillgodose en lämplig utformning. Byggnadens historia och dess tekniska konstruktion kan nämligen utgöra ett särskilt värde. Byggnadsvården är den disciplin inom samhällsutvecklingen som förespråkar varsamt underhåll och bevarande av byggnader, med respekt för byggnadernas originalitet och ursprung. Denna studie syftar till att utreda hur restaureringen av en äldre byggnad utförs i enlighet med goda byggnadsvårdsprinciper enligt denna disciplin, med ambitionen att undersöka såväl tekniska-, som kulturella- och arkitektoniska aspekter. Utöver byggnadsvården nyttjas även disciplinen byggnadsfysik, med vars teori, syftet har varit att bistå undersökningen med tekniskt beräkningsunderlag.   För att uppnå syftet med studien bedrevs dels en litteraturundersökning understödd av personlig kommunikation med restaureringsaktörer, dels en fuktsäkerhetsprojektering. Litteraturundersökningen undersökte dels vilken gällande rätt och vilka föreskrifter som var relevanta att ta i beaktande för att besvara studiens syfte, dels hur detta förslagsvis kan ske i praktiken. Dessutom undersöktes med litteraturundersökningen huruvida traditionell byggnadskonst är kompatibel med den moderna byggnadskonsten, avseende när dessa samverkar under en restaureringsprocess.   Fuktsäkerhetsprojekteringen utredde hur restaureringen av den äldre byggnaden kunde utföras med god diffusionsbeständighet. Detta genom att föreslå fyra alternativa invändiga tilläggsisoleringar för byggnaden. Alternativen analyserades avseende deras respektive fukt- och värmetekniska prestanda, för att sedermera jämföras. Analysen bedrevs med dels handberäkningar inom praktisk byggnadsfysik, dels datorstödd analys med fuktberäkningsprogrammet WUFI® PRO 6.2.   Studien visar på att restaureringen av en äldre byggnad är en komplicerad process, där gällande rätt och föreskrifter kan anses svårtolkade vid dess tillämpningar. Det kan dock anses som att varsamhetskravet, vilket stadgas enligt 8 kap. 17 § Plan- och bygglag (2010:900) (PBL) äger företräde. Det kan vidare anses som att det är byggherrens egna ambition som är central för hur restaureringen bedrivs avseende god byggnadsvårdetik, för att utföra en restaurering enligt goda byggnadsvårdsprinciper är må hända företrädesberättigat enligt gällande rätt och föreskrifter, men det är en komplicerad process att bedriva i en modern samtid.   Fuktsäkerhetsprojekteringen visade att samtliga av de föreslagna alternativen för restaureringen innebar energieffektivisering, men att deras diffusionsbeständiga egenskaper varierade. Det visade också på att de beräkningar som utförts för hand och med datorstöd var till stor del överensstämmande. Det alternativ som var bäst ur byggnadsvårdsetisk fråga blev det slutligen föreslagna, vilket var en invändig tilläggsisolering med cellulosaisolering utan diffusionsplast i konstruktionen. De hygroskopiska egenskaperna hos cellulosan förmodades säkerställa konstruktionens diffusionsbeständighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)