Varför sa ingen något? : En litteraturöversikt om patienters behov av information i samband med hysterektomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: I Sverige är det vanligaste större gynekologiska ingreppet hysterektomi, som innebär att livmodern avlägsnas. Denna operation kan vara påfrestande för kvinnan på grund av att livmodern ofta har stor betydelse som symbol för kvinnlighet och fertilitet, vilket gör att operationen kan medföra psykiska påföljder så som depression. En av sjuksköterskans uppgifter vid operationen är att göra patienten delaktig i sin vård. Delaktighet kräver en god vårdrelation där patienten får adekvat information.

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters behov av information från vårdpersonal i samband med hysterektomi.

Metod: En litteraturöversikt baserad på 11 vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Båda författarna läste och granskade artiklarna för att sammanställa de meningsbärande enheterna. I de meningsbärande enheterna fann författarna likheter och skillnader. Materialet sorterades och presenteras under huvudteman med tillhörande underteman.

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman, varav två av dem har underteman. Huvudtemana består av; Behov av att få veta, Individanpassad information och Konsekvenser av bristande information. Kvinnor upplevde att de hade ett behov av att få veta vad som väntade dem och när detta inte uppfylldes ledde det till bland annat oro och rädsla. Konsekvenserna av bristande information från vårdpersonalen var även att kvinnors delaktighet i vården påverkades och att information söktes på annat håll.

Diskussion: Hildegard Peplaus omvårdnadsteori användes vid resultatdiskussionen, då denna kan vara ett stöd för sjuksköterskan vid undervisande och informativa möten. Det diskuteras kring att utvecklingen av vårdrelationen har stor betydelse för hur information ges och på vilket sätt det uppfattas. Vidare diskuteras på vilket sätt vårdrelationen och delaktighet kan integreras i vården för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)