Lyxkonsumtion – behov eller intresse?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Lyxkonsumtion bland svenska studenter Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidat- nivå, 15 högskolepoäng Författare: Oskar Britting, Eleni Gahnsby, Viktor Hansson Handledare: Jon Bertilsson Nyckelord: Lyxkonsumtion, iögonfallande konsumtion, identitetssökande, konsument- beteende, självbild Syfte: Att utifrån läran om konsumentbeteenden förstå hur svenska universitetsstuden- ter förhåller sig till status- och lyxkonsumtion i kategorin kläder, skor och accessoarer, hur de väljer att visa upp detta för omgivningen, samt vilka underliggande behov för lyx- konsumtionen som existerar. Metod: Med utgångspunkt i hermeneutik, genomfördes en kvalitativ studie med semi- strukturerade intervjuer. Uppsatsen har abduktiv ansats, innebärande att befintliga teorier från litteratur inom ämnet kombineras med insamlad empiri utifrån genomförda inter- vjuer, för att generera ny kunskap. Teoretiska perspektiv: Denna uppsats tar sin grund i läran om konsumentbeteende och teorier inom detta område, med inslag av teorier från brand managent, luxury mana- gement och psykologi, vilket används för att analysera svaren från våra intervjuer. Empiri: Empirin använd i denna uppsats är insamlad genom 7 semistrukturerade inter- vjuer med studenter vid Lunds Universitet. Kravet för att inkluderas i denna studie var att personen under sin studietid handlar mode ur lyxsegmentet, samt studerar på heltid. Intervjuerna utfördes i de intervjuades hem eller, enligt dem, önskad plats och varade cirka 20 minuter. Resultat: Genom användandet av befintliga teorier, i kombination med vår empiri, har vi kunnat studera hur svenska studenter förhåller sig till konsumtion av lyx och varför behovet existerar. Kunskapen som denna studie bidragit med baseras på de intervjuades subjektiva åsikter, och skulle kunna inspirera till vidare forskning kring liknande kon- sumtion i andra grupper i samhället med svag ekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)