Jag vet vad jag kan och inte kan! Betydelse av elevers delaktighet vid utformningen av stödinsatser i matematikämnet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur delaktiga berörda elever är vid utformning av särskilt stöd och extra anpassningar i matematik samt hur de värderar att få vara delaktiga. Syftet är även att belysa skillnaden mellan pojkar och flickor i detta avseende samt även mel-lan olika åldersgrupper. Studien syftar till att belysa dessa förhållanden inom en specifik skola. Frågeställningar studien bygger på är:• Hur organiserar skolan framtagning av underlag för samt genomförande av stödinsatser i matematik?• Hur beaktas och värderas i dessa sammanhang elevernas inflytande?• Hur upplever elevernas sina möjligheter till delaktighet i framtagningen och genomföran-det av stödinsatser?• Hur värderar eleverna att få vara delaktiga?• Skiljer sig dessa uppfattningar mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldersgrupper?Teori: Studien bygger på ett sociokulturellt och socialt perspektiv där samspelet studeras mel-lan skola, elev och vårdnadshavare samt elevernas socialiseringsprocess kring ansvarstagande. Studien bygger också på ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv då studien har fokus på interaktionen mellan olika aktörer i skolan där elevernas delaktighet undersöks vid utformningen av stödinsatser i ämnet matematik samt även skolans organisation och genom-förandet av stödinsatser.Metod: Studien är en fallstudie som bygger på en triangulering, vilket innebär att vi med fler än en metod försöker förstå den enskilda elevens delaktighet. Insamling av data har skett ge-nom halvstrukturerade intervjuer där följdfrågor varit möjliga att ta till och genom dokument-analys av åtgärdsprogram. Intervjuer är gjorda på en skola, med elva elever från årskurs 4-9 samt en specialpedagog och två rektorer. Resultat: Studien visar att om eleverna får vara delaktiga vid uppförandet och genomförandet kring stödinsatser i ämnet matematik blir de mer delaktiga i sitt egna lärande och detta resul-terar i att de blir mer motiverade i sitt skolarbete. Resultatet visar att eleverna kan vara mer delaktiga vid ökad mognad och ålder, då de yngre eleverna har svårt att formulera vilka svå-righeter de har och vad som kan underlätta för dem. För att eleverna skall lyckas med mate-matikarbetet krävs det ett gott samarbete mellan skolan, eleven och vårdnadshavare vilket framhävs av både intervjuade elever och skolpersonal (rektorer och specialpedagog) samt tidigare forskning. Mycket av arbetet kring eleverna ansvarar läraren för enligt intervjuad skolpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)