Predicting infrastructural failures with vehicle data

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: I examenarbetet undersöks det om man kan upptäcka fel på infrastrukturen med hjälp av eventkoder genererade från fordonsdatorn. För att kunna dra en slutsats om man kan förutspå ett infrastrukturfel med hjälp av fordonsdata har historiska data med kända fel från infrastrukturen undersökts tillsammans med eventkoder som genererats av fordonen. Vi har sedan försökt att hitta ett samband med hjälp av relativ risk. En kontroll om sambandet är relevant eller inte har gjorts genom att använda konfidensintervall. Därefter har eventkodernas betydelse undersökts för att se om sambandet är rimligt. De infrastrukturfel som har undersökts är Skevningsfel, Felaktig position av kontaktledning samt Skador och slitage på kontaktledning. Vi har inte funnit något samband mellan Skevningsfel och event koder. Däremot har vi hittat ett samband mellan eventkoderna och Felaktig positionering av kontaktledningen samt Skador och slitage på kontaktledningen. Vi har funnit ett samband mellan eventkoderna och infrastrukturfelen men det är inte fastställt om eventkoderna kan användas för att förutspå ett infrastrukturfel eller om de indikerar på ett felaktigt förarbeteende som eventuellt kan skada infrastrukturen. De här eventkoderna behöver undersökas ytterligare för att fastställa att de kan användas för att förutspå infrastrukturproblem. Vi har även undersökt hur informationsprocessen ser ut idag och kommit fram till att ett automatiskt utskick till tågtrafikledaren från Alstom rekommenderas om eventkoderna kan upptäcka ett infrastrukturfel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)