DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. Syndromet kan bland annat leda till nedsatt fertilitet. Ungefär hälften av allakvinnor med PCOS har även samsjuklighet med övervikt och fetma, som är ett globalt växandefolkhälsoproblem. Idag beräknas över en miljon av den svenska vuxna befolkningen varadrabbade av fetma, vilket har tredubblats sedan 1980-talet. Liknande data visas även i övrigavästvärlden. Övervikt och fetma är i sig starkt korrelerat till fysisk inaktivitet och ett ofördelaktigtenergi- och livsmedelsintag. Nuvarande behandling vid PCOS i samband med övervikt ellerfetma är viktnedgång. Nyligen publicerade studier har visat att en Dietary Approaches to StopHypertension-diet (DASH) kombinerat med energiunderskott har visat sig ha en positiv effekt påflera mätvärden vid metabol och hormonell hälsa samt viktnedgång hos patienter med PCOS.Syfte: Att undersöka evidensen för att en DASH-diet har effekt på body mass index (BMI) hoskvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med PCOS jämfört med en hypokaloriskkontrolldiet.Sökväg: Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och Scopus. Sökord var RCT, PCOS,DASH, medelhavsdiet och kostbehandling.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier (RCT), artiklarskrivna på engelska, studier gjorda på kvinnor med diagnostiserad PCOS enligt RotterdamCriteria, i åldrarna 18 till 40 år och med ett BMI över 25 kg/m2. Interventionen i studien skullevara en DASH-diet med energirestriktion. Kontrollgruppen skulle bli tilldelad en diet medmotsvarande energirestriktion och sammansättning i makronutrienter, men med andralivsmedelsval. Exklusionskriterier var studier som är äldre än tio år gamla samt studier varsduration är kortare än åtta veckor.Datainsamling och analys: Sökningen gjordes 25/3-19 och 26/3-19 i PubMed respektiveScopus. Studier som inte mötte inklusions- och exklusionskriterierna exkluderades vid läsning avtitel eller abstrakt. De studier som inte uteslöts genom läsning av titel och abstrakt lästes ifulltext. De artiklar som matchade inklusions- och exklusionskriterierna granskades sedan avförfattarna enskilt enligt SBUs mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. Därefterjämförde författarna sina granskningar. Slutligen gjordes en sammanvägd bedömning enligtGRADE av studiernas kvalitet.Resultat: Tre studier mötte inklusions- och exklusionkriterierna. Två studier bedömdes ha högkvalitet samt en studie ha medelhög kvalitet. De tre studierna undersökte effekten på BMI av enDASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma och PCOS, jämfört med en hypokaloriskiransk kontrolldiet. Studierna pågick i åtta respektive tolv veckor. De tre studierna visade alla ensignifikant minskning i BMI hos interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna.3Slutsatser: Det finns måttligt (+++) vetenskapligt underlag för att en DASH-diet har enkorttidseffekt på BMI hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med PCOS jämförtmed en hypokalorisk kontrolldiet.Nyckelord: BMI, PCOS, DASH, kostbehandling, kalorirestriktion, övervikt, fetma.4Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: DASH-diet in women with overweight or obesity diagnosed with polycystic ovarysyndrome compared to a hypocaloric control diet. Is there an effect on BMI?- A systematic reviewAuthors: Annie Karlsson and Julia LundgrenSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2019-05-28Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder inwomen of reproductive age. The syndrome can, among other things, lead to impaired fertility.Approximately do half of all of the women with PCOS suffer with a comorbidity of overweightand obesity, which is a global growing public health problem. Today it is estimated that it is overone million people among the Swedish adults that suffer from obesity, which has been tripledsince 1980. Similar figures are also shown in other western countries. Overweight and obesity isstrongly correlated to physical inactivity and an unfavorable energy and food intake. The currenttreatment for women with PCOS combined with overweight or obesity is weight loss. It hasbeen shown in recent studies that a Dietary Approaches to Stop Hypertension-diet (DASH)combined with energy restriction has shown a positive effect on several readings on metabolicand hormonal profile and weight loss among patients with PCOS.Objective: To investigate the evidence that a DASH-diet have an effect on body mass index(BMI) in women with overweight and obesity diagnosed PCOS compared to a hypocaloriccontrol diet.Search strategy: literature searches were made in the databases PubMed and Scopus. Keywordswere RCT, PCOS, DASH, mediterranean diet and dietary management.Selection criteria: Inclusion criterias were randomized controlled trials (RCT), articles written inEnglish, studies of women with diagnosed PCOS according to the Rotterdam Criteria, in agesbetween 18 and 40 years and with a BMI over 25 kg/m2. The intervention would be a DASHdietwith energy restriction. The control group would be assigned a diet with matching energyrestriction and composition of macronutrients, but with other food choices. Exclusion criteriaswere studies older than ten years and studies whose duration were shorter than eight weeks.Data collection and analysis: The literature search was made 25/3-19 and 26/3-19 in PubMedand Scopus respectively. Studies that did not meet the inclusion and exclusion criterias wereexcluded by reading the title or abstract. The studies that could not be excluded by reading thetitle or abstract were read in full text. The articles that matched the inclusion and exclusioncriteria were then reviewed by the authors individually according to the SBU’s template forquality review of randomized studies. The authors then compared their reviews. Finally anoverall assessment of the quality of the studies due to GRADE was made.Main results: Three studies met the inclusion and exclusion criterias. Two studies wereconsidered to have high quality and one study of medium quality. The three studies examined theeffect on BMI of a DASH-diet in women with overweight or obesity and PCOS, compared to ahypocaloric Iranian control diet. The studies lasted for eight and twelve weeks respectively. Thethree studies all showed a significant decrease in BMI of the intervention groups compared tothe control groups.5Conclusions: There is a moderate (+++) scientific evidence that a DASH-diet has a short termeffect on BMI in women with overweight or obesity diagnosed with PCOS compared to ahypocaloric control diet.Keywords: BMI, PCOS, DASH, dietary treatment, calorie restriction, overweight, obesity.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)