Stjärnfamiljers Adoptionsprocess : En kvalitativ studie om Upplevelser och Erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: I denna studie om stjärnfamiljer som genomgått en adoptionsprocess har fokus legat på att besvara frågan: Vad innebär det att ha adopterat som stjärnfamilj? Studiens fokus ligger på två grupper, ensamstående kvinnor och samkönade par. Genom ett målinriktat urval i en kvalitativ studie har fokus legat på att fånga de upplevelser och emotioner som dessa respondenter erfarit och med öppna samtal där endast vägledande frågor användes. Med inspiration från hermeneutiken har vi analyserat och tolkat materialet. Resultatet visar på en kunskapsbrist inom det sociala arbetet angående dessa adoptanter samt att en exkludering kan ske då det kommer till den heterosexuella tvåsamhetsnorm som råder i samhället. Ett annat resultat som denna studie visar är att socialarbetare har en rädsla över att framstå som diskriminerande och på så sätt bemöts dessa adoptanter annorlunda än om ett heterosexuellt par ansöker om adoption. Resultatet visar även att väntan på ett barn är av varierande längd och respondenterna förklarar känslor som kan liknas med en bergodalbana. Den konklusion som framkommit är att de respondenter som intervjuats i denna studie har överlag goda erfarenheter från adoptionsprocessen men det finns även skäl till att studera detta ämne vidare för att öka kunskapen hos socialarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)