”Konst är konst, allt annat är allt annat” : Samtidskonsten som pedagogisk resurs.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

Författare: Anders Eriksson; [2015]

Nyckelord: Samtidskonst; Konstpedagogik; Moderna Museet; Museum;

Sammanfattning:

Jag gör den här undersökningen med fokus på samtidskonst som jag upplever är ett

svårgripbart fenomen. Så vad är samtidskonst och går den att definiera? Generellt är

samtidskonst konst skapad efter 1945 och består samtidigt av ”historiska” och ”banbrytande”

konstyttringar. Den uttrycker sig i nya medier som installation, video och fotografi och utgör

ett fält som är i ständig förändring. I huvudsak tematiserar samtidskonsten vardagslivet och

individens livsbetingelser samtidigt som den är upptagen med att undersöka fältets

möjligheter och upplåter ett rum för reflektion. Eftersom samtidskonst kan upplevas

svårgripbar använder jag tre estetiker för att komma närmare en förståelse. Relationell estetik

där det konstnärliga uttrycket ses som ett kommunikativt system. Situationell estetik där man

arbetar med betraktarens upplevelse av rummet. Och ad hoc estetik som handlar om den

konstnärliga intentionen.

Med bakgrund av samtidskonst och den förändrade synen på kunskap, som den nya

museologin fört med sig, undersöker jag hur Moderna Museet arbetar med samtidskonst i sin

pedagogiska verksamhet. Undersökningen är begränsad till museets verksamhet som riktar sig

till ungdomar i gymnasieåldern. Eftersom museet har i uppdrag att visa och förmedla

samtidskonst till allmänheten gör detta Moderna Museet särskilt intressant att undersöka. Den

pedagogiska verksamheten på Moderna Museet har en lång tradition, därför tänker jag att

museets pedagoger har strategier för hur man arbetar med och lär ut om samtidskonst, både

med utgångspunkt från de tre estetikerna och utifrån konstpedagogiska diskurser.

Undersökningen efterfrågar hur museets pedagogiska verksamhet arbetar med samtidskonst

och vad denna verksamhet får för konsekvenser för positioneringen av deltagarna i en

lärsituation på museet. Jag undersöker detta genom att delta i undervisningssammanhang på

museet samt genom intervjuer med pedagoger på museet. Verksamheten analyseras med hjälp

av Helen Illeris beskrivningar av dominerande konstpedagogiska diskurser och hur dessa

positionerar deltagarna i en lärsituation på museet. Även om Moderna Museets verksamhet

kretsar kring samlingarna och aktuella utställningar lägger man stora resurser på att möta

skolelever och ungdomar. Museet arbetar aktivt med tematiserade visningar och workshop

som ska ge besökaren andra ingångar till konsten där man relaterar till samtida

frågeställningar. I verksamheten Museum Museum bjuder man in ungdomar till diskussion där

de ges möjlighet att få ta plats inom museets väggar och på så sätt överlämnas den kulturella

auktoriteten till dessa.

I was going to make a contemporary work of art but I fucked it up är titeln på mitt gestaltande

arbete. I det har jag undersökt vad samtidskonst är, vilken plats samtidskonst har i dagens

samhälle och vad konstpedagogiken ska syfta till? Arbetet har bedrivits textuellt genom att

jag fört in mina tankar och resonemang i en tankekarta över tiden. I min undersökning har det

hela tiden funnits en politisk vilja att förändra något i skolvärlden, så jag har skickat frågor till

makthavare som kan påverka situationen i dagens skola. Dessa har jag ramat in och hängt upp

tillsammans med titeln på gestaltningen. Genom att delar av texten skrivits på olika platser i

utställningsrummet tillsammans med breven har jag försökt undersöka samtidskonstens tre

estetiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)